Prawo

Prawnik

Znany Prawnik

Ostatnimi czasy daje się zauważyć nowe zjawisko funkcjonujące w Internecie. Mam tu na myśli pojawiające się coraz częściej i stwarzające coraz większy zakres możliwości serwisy internetowe, gromadzące dane specjalistów różnych dziedzin życia. Jednym z takich serwisów jest znanyprawnik.pl.

Jak wskazuje sama nazwa tej witryny, pozwala ona na wyszukanie prawników, działających na naszym rynku, w tym specjalistów z konkretnej dziedziny prawa. Ale nie tylko. Serwis ten, oprócz danych prawników, posiada w swych zbiorach bazy specjalistów różnego rodzaju profesji związanych z prawem. Można więc znaleźć tam doradców prawnych i finansowych, tłumaczy, rzeczoznawców, rzeczników, a także firmy detektywistyczne, ubezpieczeniowe czy windykacyjne. Baza tego serwisu jest więc całkiem spora.

Czytaj więcej »

Dodaj komentarz

Tagi: , , ,

Reguły kolizyjne

Normy wchodzące w skład systemu prawa nie powinny być ze sobą sprzeczne. Postulat ten jednak jest trudny do zrealizowania. Sprzeczności norm są więc zjawiskiem dość częstym. Muszą istnieć mechanizmy regulacyjne. Jednym ze sposobów jest usuwanie sprzeczności w pawie jest ingerencja ustawodawcy. Jest to sposób mało wydajny. Doktryna wypracowała pewne techniki usuwania sprzeczności przez same organy stosujące prawo. Techniki te określane są mianem reguł kolizyjnych. U podłoża tych reguł leżą trzy typy kryteriów, które pozwalają na usunięcie sprzeczności:

Czytaj więcej »

Dodaj komentarz

Tagi: , , ,

Kryterium chronologiczne

Oparte jest na założeniu, że norma prawna późniejsza uchyla moc obowiązującą normy wcześniejszej. Od tej zasady istnieją jednak dwa wyjątki:  Norma późniejsza niższej rangi nie uchyla mocy obowiązującej normy wcześniejszej wyższej rangi. Norma późniejsza ogólna nie uchyla mocy obowiązującej wcześniejszej normy szczególnej.  Kryterium merytoryczne  Oparte jest na założeniu, że norma szczególna uchyla moc obowiązującą normy ogólnej. Od tej zasady występuje jeden wyjątek: Norma szczególna niższej rangi nie uchyla mocy obowiązującej normy ogólnej wyższej rangi.

Czytaj więcej »

Dodaj komentarz

Tagi: , , ,

Ustalanie konsekwencji

Ustalanie konsekwencji prawnych danego stanu faktycznego polega w istocie na ustanowieniu dla danego podmiotu normy indywidualnej. Ustanowienie tej normy musi być poprzedzone ustaleniem stanu faktycznego, wyszukaniem odpowiedniej normy oraz dokonaniem subsumcji. Konsekwencją prawną danego stanu faktycznego może być: Obowiązek wydania rzeczy, Odszkodowanie,  Unieważnienie czynności prawnej. Orzeczenie sądowe, które wyznacza prawną konsekwencję danego stanu faktycznego, ma moc wiążącą, jeżeli:

Czytaj więcej »

Dodaj komentarz

Tagi: , , ,

Prawo podmiotowe

Liczba teorii, za pomocą których próbowano objaśniać istotę prawa podmiotowego jest znaczna. W okresie oświecenia wysunięto pogląd, zgodnie z którym jednostce ludzkiej przysługują prawa przyrodzone. Prawo stanowione ochrania jedynie prawa podmiotowe, które wynikają z prawa naturalnego. W XIX wieku duży rozgłos uzyskały teoria woli i teoria interesu. Teoria woli – podstawą prawa podmiotowego jest określona sfera możliwości przejawiania przez jednostkę woli. Teoria interesu – prawem podmiotowym jest prawnie chroniony interes jednostki.

Czytaj więcej »

Dodaj komentarz

Tagi: , , ,